Raad van Toezicht

Toezichtvisie Raad van Toezicht LuciVer

De Raad van Toezicht houdt vanuit de maatschappelijke opdracht van LuciVer onafhankelijk en kritisch toezicht op een juiste belangenafweging over de strategische keuzen en het gevoerde en te voeren beleid. Ook ziet zij toe op de kwaliteit van zorg, waarbij de wens en het welzijn van de bewoner en cliënt centraal staat. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht in een toezichtkader de inrichting van de eigen Raad vastgelegd. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur conformeren zich beide aan deze toezichtvisie die de basis van de samenwerking vormt.

In 2020 heeft de Raad van Toezicht van LuciVer een Toezichtvisie opgesteld waarin de Raad van Toezicht benoemt op welke wijze en vanuit welke rollen hij toezicht wil houden. Bekijk hier de Toezichtvisie van de Raad van Toezicht.

Goed toezicht op kwaliteit

‘De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van een zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.’ De Raad van Toezicht ziet toe op die maatschappelijke doelstelling en houdt zich daarmee bezig met goede zorg, met kwaliteit. Niet voor niets is ‘goede zorg’ de eerste pijler in de Governancecode Zorg (2017) en wordt dat beschouwd als de ‘toetssteen’ voor de governance van de zorgorganisatie.

De commissie Kwaliteit en Veiligheid is een van de aandachtscommissies binnen de Raad van Toezicht. De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft in 2020 beschreven wat het ‘eigene’ is aan de manier waarop de RvT zich bezig houdt met kwaliteit en veiligheid binnen LuciVer en hoe dat georganiseerd wordt binnen de commissie kwaliteit & veiligheid. Bekijk hier de visie van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid.