Wet Zorg en Dwang

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang (WZD) van kracht. De nieuwe Wet Zorg en Dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden, ook als sprake is van onvrijwillige zorg (denk hierbij aan het uitoefenen van toezicht of toediening van medicatie). Meer informatie over deze wet kunt u vinden op www.dwangindezorg.nl.

Onafhankelijk vertrouwenspersoon WZD

Iedereen die hier mee te maken heeft, heeft recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Voor LuciVer is dit Lisanne Reijnen van Adviespunt Zorgbelang. Zij heeft ervaring met de specifieke zorgbehoeften van cliënten. Ook is zij volledig op de hoogte van de rechten en plichten. Zij komt een paar keer per jaar bij op de afdelingen om te kijken hoe de Wet zorg en dwang bij LuciVer wordt uitgevoerd.

Wilt u meer weten over wat de onafhankelijk vertrouwenspersoon WZD kan betekenen? Neem dan gerust contact op met Lisanne Reijnen: 06-30 40 36 21. U kunt haar ook mailen: lisannereijnen@zorgbelangcvp.nl

Of klik hier voor de brochure over de WZD en de cliëntenvertrouwenspersoon.

Klachten in het kader van de Wet zorg en dwang

Voor de Wzd is een speciale klachtenregeling van toepassing, de zogenaamde Wzd-klacht. Deze wordt beoordeeld door een onafhankelijke KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) www.kcoz.nl.

Wilt u een Wzd-klacht indienen?

Neem in eerste instantie contact op met de zorgverlener die de klacht heeft veroorzaakt om te proberen samen tot een oplossing te komen. U kunt ook contact opnemen met een cliëntvertrouwenspersoon Wzd (zie hierboven) of de klachtenbemiddelaar van LuciVer (zie Kwaliteit, bij ‘Gaat het niet zoals u wenst?’)

Wat doet een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

De cliëntenvertrouwenspersoon staat cliënten, hun vertegenwoordigers of nabestaanden bij en adviseert over zorg die valt onder de Wzd. De cliëntvertrouwenspersoon Wzd ondersteunt ook bij het doorlopen van een klachtenprocedure.

Wat is de rol van de klachtenbemiddelaar van LuciVer?

Bij klachten kunt u ook contact opnemen met de klachtenbemiddelaar van LuciVer. De klachtenbemiddelaar adviseert over de aanpak van klachten en kan helpen bij het zoeken van een informele oplossing van de klacht. Ook kan zij – in geval het een Wzd-klacht is – doorverwijzen naar de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Wie kan een Wdz klacht indienen?

Een Wzd-klacht kan worden ingediend door de cliënt, zijn vertegenwoordiger of een nabestaande van de cliënt. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd kan u hierbij helpen.

Wat doet de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)?

De KCOZ beoordeelt klachten over onderwerpen die in de Wet Zorg en Dwang worden genoemd.

Welke klachten beoordeelt de KCOZ?

De KCOZ beoordeelt klachten over:

  • een beslissing over de wilsbekwaamheid van een cliënt;
  • een beslissing om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen;
  • een beslissing om onvrijwillige zorg uit te voeren;
  • een beslissing om onvrijwillige zorg uit te voeren buiten het zorgplan om;
  • een beslissing over verlof of ontslag;
  • een beslissing van een functionaris Wet Zorg en Dwang.

Daarnaast behandelt de KCOZ klachten over nakoming van de volgende verplichtingen:

  • de verplichting om een dossier bij de houden, voor zover dat betrekking heeft op onvrijwillige zorgverlening;
  • een verplichting van een functionaris Wet Zorg en Dwang

Hoe en waar wordt een klacht ingediend bij de KCOZ?

Klachten kunnen niet rechtstreeks bij de KCOZ worden ingediend, maar worden schriftelijk ingediend bij de Raad van Bestuur van LuciVer,  Leemweg 134, 6603 AM Wijchen.

Na ontvangst van een klacht neemt de KCOZ contact op met degene die de klacht heeft ingediend en degene op wie de klacht betrekking heeft.

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan mag u altijd contact opnemen met de klachtenbemiddelaar van LuciVer, mevrouw I. Salet (06 – 22 20 73 44).
Voor de klachtenregeling van de KCOZ verwijzen we nu naar Reglement KCOZ.