Medezeggenschap

LuciVer vindt medezeggenschap van cliënten en medewerkers belangrijk. Cliënten en medewerkers krijgen dan ook de mogelijkheid om mee te denken en worden betrokken bij belangrijke beslissingen.

De cliëntenraad is het inspraakorgaan van en voor cliënten van LuciVer. De cliëntenraad adviseert de bestuurder over alles wat de cliënten aangaat en behartigt daarmee de algemene belangen van de cliënten. Het gaat hierbij onder meer over de kwaliteit van de zorg, veiligheid, voedingsaangelegenheden, privacy en benoemingen van leidinggevenden.

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers van LuciVer. Regelmatig overlegt de bestuurder met de ondernemingsraad over de gang van zaken bij LuciVer. Wanneer er besluiten dienen te worden genomen met belangrijke gevolgen voor medewerkers worden deze conform de Wet op de ondernemingsraden voorgelegd aan de ondernemingsraad.