Kwaliteit

Goede en professionele zorg- en dienstverlening vinden we vanzelfsprekend bij LuciVer. Dat betekent echter niet dat het vanzelfsprekend is. Aan de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening – of het nu gaat om persoonlijke verzorging, het begeleiden van activiteiten of het bieden van ondersteuning – besteden we veel aandacht. Medezeggenschap is hierbij van wezenlijk belang.

Kernwaarden

Kernwaarden zijn uitgangspunten die kort omschrijven waar LuciVer voor staat. Ze vormen de basis van waaruit we werken.

PassieMet overtuiging doen waar we in geloven. 

AandachtOprechte belangstelling voor wie de ander is.

VertrouwenHet zien van de mogelijkheden van de ander en tegelijkertijd uitstralen dat die ander op ons kan rekenen.

InspiratieDe positieve bron die ons in beweging brengt; onze bezieling.

ProfessionaliteitSteeds bewust zijn van wat we doen, weten waar onze grenzen liggen en binnen deze grenzen actuele kennis, technieken, middelen en vaardigheden inzetten; ons vakmanschap.

 

HKZ-certificaat

LuciVer is in het bezit van een HKZ-certificaat dat jaarlijks middels een uitvoerige audit opnieuw bekrachtigd wordt. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is een kwaliteitskeurmerk dat onze cliënten verzekert dat we

  • de zorg- en dienstverlening binnen LuciVer goed hebben georganiseerd
  • continu werken aan de optimalisering van onze diensten
  • onze cliënten centraal stellen
  • betrouwbare resultaten presenteren
  • continu werken aan optimalisering van onze diensten
  • voldoen aan de eisen die vanuit de sector zelf, door cliënten, overheid en financiers gesteld worden

 

Medezeggenschap

LuciVer vindt medezeggenschap van cliënten en medewerkers belangrijk. Cliënten en medewerkers krijgen dan ook de mogelijkheid om mee te denken en worden betrokken bij belangrijke beslissingen.

De cliëntenraad is het inspraakorgaan van en voor cliënten van LuciVer. De cliëntenraad adviseert de bestuurder over alles wat de cliënten aangaat en behartigt daarmee de algemene belangen van de cliënten. Het gaat hierbij onder meer over de kwaliteit van de zorg, veiligheid, voedingsaangelegenheden, privacy en benoemingen van leidinggevenden.

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers van LuciVer. Regelmatig overlegt de bestuurder met de ondernemingsraad over de gang van zaken bij LuciVer. Wanneer er besluiten dienen te worden genomen met belangrijke gevolgen voor medewerkers worden deze conform de Wet op de ondernemingsraden voorgelegd aan de ondernemingsraad.

 

Gaat het niet zoals u wenst?

Ook binnen LuciVer gaan soms dingen niet zoals gewenst. In dat geval horen wij dat graag. We gaan samen met u en/of uw familie op informele wijze op zoek naar een oplossing.

Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat, dan kunt u zich wensen tot de vertrouwenspersoon. Deze onafhankelijke vertrouwenspersoon luistert naar u en bemiddelt om tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kan de vertrouwenspersoon adviseren de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie.

De vertrouwenspersoon voor cliënten van LuciVer is Ineke Salet, bereikbaar via 06 – 22 20 73 44.

LuciVer is aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg.